Stratejik Plan ve Uygulamaları


Türkiye'deki şirketlerin öncelikle "izlenen yol" konusunda problemleri vardır. Nereye gitmek istediğini ve ulaşmak istediği bu gelecek için neler yapması gerektiğini kaynakları çerçevesinde planlamamış şirketler, günümüz rekabet şartlarında çok hızlı şekilde gerilemektedirler. Bu sebeple çalışmaların Stratejik Plan ile başlaması her şirkette isabetli sonuçlar ortaya koymaktadır:
Stratejik plan ve uygulama planları şu aşamalardan geçerek hazırlanmaktadır:

 • Şirketin ve sektörün mevcut durumunun bilimsel yöntemlerle tanımlanması (Kurum Analizi yapıldığında bu aşama tamamlanmış olacaktır) ve elde edilen bilgilerin tartışılması,
 • Şirketin kuruluş amacı, gelecek vizyonu, öz değerlerinin belirlenmesi,
 • Şirketin rekabet avantajının kaynaklarının, şirketin güçlü-zayıf yönlerinin, sektörün fırsat-tehditlerinin, şirketin özyeteneklerin ve müşteriye sunulan değerlerin tam tespitinin yapılması,
 • Hedef müşteri kitlesinin ve pazardaki hedef konumlanmanın belirlenmesi,
 • Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin katıldığı ortak toplantı ile 5 yıllık amaçların belirlenmesi,
 • Belirlenen 5 yıllık amaçların 1 yıllık hedeflere dönüştürülmesi,
 • Hedeflere ulaşabilmek için izlenmesi gereken stratejilerin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin ölçüm kriterlerinin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin şirketin birimlerine sahiplendirilmesi
 • Her birimin bu hedeflere ulaşabilmek için yapması gereken faaliyetleri ortaya koyması,
 • Ortaya koyulan faaliyetlerin kaynaklarının belirlenerek bütçe ile ilişkilendirilip öncelik sırasına göre uygulanmaya başlanması.

Bu çalışma şirketin tüm birimlerinin aynı amaca yönelik hareketini sağlamaktadır ki, bu durum kaynakların doğru kullanılmasından şirket içi belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına, birimlerin faaliyetlerinin koordinasyon ve takibine kadar pek çok problemin kendiliğinden çözülmesine imkân vermektedir. 5 yıllık gelecek tahayyülüne ulaşmak için üretimdeki ustabaşının veya satış temsilcisinin hemen bu hafta hangi alanlara odaklanması gerektiği planlanabilmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleşme oranlarına göre şirketin performansının ölçülmesi çok kolaylaşmakta ve sağlam bir mesnede dayandırılmaktadır.

Stratejik Plan hazırlanması yaklaşık 4 ay sürmektedir